นักลงทุนสัมพันธ์

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

มอบฉันทะแบบ 2565(แบบ ข.)
มอบฉันทะแบบ 2565(แบบ ก.)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565(ฉบับเต็ม)(TH)
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564(TH)