นักลงทุนสัมพันธ์

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นปี 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566