นักลงทุนสัมพันธ์

แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (MIDA-W3) (ครั้งสุดท้าย)
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ครั้งที่ 3 (MIDA-W3)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน MIDA-W3