มติคณะกรรมการบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 26/2561 ได้อนุมัติเพิ่ม สัดส่วนการลงทุนใน บริษัท เอ็มดับบลิว เวลเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด โดยมีรายละเอียดการลงทุน ดังต่อไปนี้ 
1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ  6 พฤศจิกายน 2561 
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ผู้ซื้อ : บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ผู้ขาย : 1. บริษัท เวลลิตี้ จํากัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จํานวนหุ้นสามัญที่ขาย 97,999 หุ้น ราคาขายหุ้นละ 2.78 บาท (ราคาพาร์ 10 บาท) เป็นผู้ถือหุ้นเดิมและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท  2. นายตัน เหลียน เส็ง แอนโทนี่ จู๊ด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จํานวนหุ้นสามัญที่ขาย 1 หุ้น ราคาขายหุ้นละ 2.78 บาท (ราคาพาร์ 10 บาท) เป็นผู้ถือหุ้นเดิมและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท 
3. ลักษณะท่ัวไปของรายการ เป็นรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็มดับบลิว เวลเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด จํานวน 98,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 2.78 บาท รวมเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 271,980.83 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทแปดสิบสามสตางค์) จากผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.00 ซึ่งรายการลงทุนดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 0.01 ซึ่งถือเป็นรายการขนาดเล็ก ตามวิธีการคํานวณขนาดรายการโดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสินทรัพย์ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

          จากรายการซื้อหุ้นดังกล่าวทําให้บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน บริษัท เอ็ม ดับบลิว เวลเนส แมเนจเม้นท​์ จํากัด จากเดิมร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 โครงสร้างผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงใหม่เป็น ดังนี้ - บริษัท ไมด้าแอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) สัดส่วนการถือหุ้น 100%