แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (MIDA-W3)

ข่าวหลักทรัพย์
 ตามที่บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (MIDA-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 จำนวนรวมทั้งสิ้น 626,020,527 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งวันใช้สิทธิครั้งที่ 1 คือวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
READ MORE

กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ MIDA-W2

ข่าวหลักทรัพย์
ตามที่บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (MIDA-W2) โดยกำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
READ MORE

MIDA แจงเพิ่มสัดสวนการลงทุนใน บริษัท เอ็มดับบลิว เวลเนส แมเนจเมนท์ จํากัด

ข่าวหลักทรัพย์
     มติคณะกรรมการบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 26/2561 ได้อนุมัติเพิ่ม สัดส่วนการลงทุนใน บริษัท เอ็มดับบลิว เวลเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด
READ MORE

MIDA แจ้งการลงทุนจัดตั้งบริษัท เอ็มดับบลิว เวลเนส แมเนจเมนท์ จำกัด ''บริษัทย่อย"

ข่าวหลักทรัพย์
     บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 9/2561 โดยมีมติอนุมัติการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย
READ MORE

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ข่าวหลักทรัพย์
     ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ครบองค์ประชุมตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีมติสรุปได้ดังนี้
READ MORE

TRIS RATING คงอันดับเครดิต MIDA "BBB-"

ข่าวหลักทรัพย์
     บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด  คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด(มหาชน) (MIDA) ที่ระดับ "BBB-" โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงผลกำไรที่สม่ำเสมอจากบริการสินเชื่อซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท
READ MORE

แจ้งขายเงินลงทุนใน บจก.แมกซ์ เรียล เอสเตท , บจก. แมกซ์ โฮเทล รามคำแหง , บจก.ไมด้า แอสเซ็ท ซานาดู , บจก.เม็มโมรี มาสเตอร์ แอลอีดี

ข่าวหลักทรัพย์
     บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 25/2560  ได้อนุมัติขายหุ้นสามัญ
READ MORE

กําหนดวันใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ MIDA-W2 (ครั้งที่ 2)

ข่าวหลักทรัพย์
     ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (MIDA-W2) โดยกำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
READ MORE