ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรม ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ท กรุงเทพ เลขที่ 99/401-486 ซอยเบญจมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 47 คน รวม เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,761,931,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ซึ่งครบองค์ประชุม ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีมติสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
          - เห็นด้วยจำนวน          1,761,931,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

2. มีมติรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
          - วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง -

3. มีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
          - เห็นด้วยจำนวน          1,761,931,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

4. มีมติอนุมัติงดจ่ายปันผลและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2560 จำนวน 4,330,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
          - เห็นด้วยจำนวน          1,761,931,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยรายชื่อกรรมการทั้ง 4 คน มีดังนี้
     1) นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
          ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
          - เห็นด้วยจำนวน          1,761,643,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98
          - งดออกเสียงจำนวน              288,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.02
     2) นายมงคล สัณฐิติวิฑูร
           ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
          - เห็นด้วยจำนวน          1,761,643,086 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98
          - งดออกเสียงจำนวน              288,242 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.02
     3) นายพิสูจน์ สุขแสงทิพย์
          ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
          - เห็นด้วยจำนวน          1,761,643,086 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98
          - งดออกเสียงจำนวน              288,242 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02
     4) นางสาวนุชจรินท์ รูปสม
          ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
          - เห็นด้วยจำนวน          1,761,643,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98
          - งดออกเสียงจำนวน              288,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.02

6. มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
          - เห็นด้วยจำนวน 1,761,931,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624
หรือ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977หรือ แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรายปีและไตรมาส รวมเป็นเงิน 2,260,000 บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
          - เห็นด้วยจำนวน 1,761,931,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

8. มีมติอนุมัติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
          - เห็นด้วยจำนวน 1,761,931,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

9. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดหาเงินซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่าภายในวงเงินกู้ (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
          - เห็นด้วยจำนวน 1,761,931,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

10. วาระอื่น ๆ
          -ไม่มี-