ร่วมงานกับเรา

ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง

Mida Assets

| 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ, กรุงเทพมหานคร | Posted on Jul 13, 2018 ← Back

Job Description

ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง
สถานที่ปฎิบัติงาน - นครปฐม (เมือง)
เงินเดือน - ไม่ระบุ
วันหยุด - อาทิตย์
เวลาทำงาน - 8.00 - 17.00 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- วางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ปรับแผนและควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานการขายและการตลาด
- ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
- ควบคุมดูแลบุคลากรในฝ่ายก่อสร้างให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระเบียบปฎิบัติของ ทางบริษัทฯ
​- เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารและบริษัทฯ


Requirements:

เพศ - ชาย
อายุ - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)
ประสบการณ์ - 5 ปีขึ้นไป
​อื่น ๆ - 


How to Apply

E-mail - person@midaassets.com, aprar@midaassets.com
walk-in, ส่งจดหมาย - 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร - 02-434-2390-7 ต่อ 304, 206
แฟกซ์ - 02-885-4088

If you want to apply, please click at below button.